Zobrazuje sa všetkych 6 výsledkov

Zobraziť 32 64 96

Lieh technický denaturovaný 1l Elastik

2.79  s DPH
Lieh technický denaturovaný je určený do liehových varičov, na svietenie a na horenie, ako laboratórne činidlo. Je to roztok alkoholu, denaturačných činidiel (v množstve podľa platných zákonov o všeobecnej denaturácii) a vody. Vlastnosti: Farba: bezfarebný Zápach: typický liehový pH: 5 - 9 Hustota: max. 832 kg/m3 Teplota vzplanutia: <21°C Teplota varu: 78°C VOC: 733 ± 37 g/l TOC: 458 ± 23 g C/l vzorkyAplikácia: Plní sa do zásobných nádobiek určených na tento účel. Bezpečnostné opatrenia: Zmes je klasifikovaná ako veľmi horľavý. Lieh technický je horľavina I. triedy nebezpečnosti. Pri úniku do voľného priestoru sa rýchlo odparuje (hlavne pri vyšších teplotách). Pary sú ťažšie ako vzduch a môžu sa šíriť ďaleko od miesta úniku. So vzduchom tvoria výbušnú zmes. Kvapalina sa zmiešava s vodou neobmedzene. Pri úniku väčšieho množstva do vody sa nad hladinou môžu vytvoriť explozívne zmesi pár etanolu so vzduchom.Prípravok dráždi spojivkové sliznice očí po jednorazovej aplikácii. Používajte ochranné pracovné prostriedky. Nebezpečenstvo pošmyknutia, rozliatu látku ihneď odstrániť. Zákaz pracovať s otvoreným ohňom a žeravými materiálmi. Používať neiskriace náradie, vypnúť elektrické zdroje, odstrániť ľahko zápalné látky a všetky potenciálne zdroje požiaru. Pri práci dodržiavať bezpečnostné opatrenia podľa platných predpisov pre horľaviny I. triedy.Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +5 - 25°C. Skladovacie priestory musia vyhovovať požiadavkám pre skladovanie horľavých kvapalín. Výrobok je balený do PE obalov s objemom 1 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom.

Lieh technický denaturovaný 1l Optimal

2.69  s DPH
Návod na použitie: Používa sa vo forme laboratórneho činidla – náplň liehových kahanov, ako čistiaci a odmasťovací produkt, ako produkt na horenie a svietenie.BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI: Pozor, nebezpečné výpary! Pri práci je potrebné intenzívne vetranie. Je zakázané jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Nesmie prísť do styku s potravinami, krmivami a zdrojmi pitnej vody! Likvidácia obalov a odpadov: Nespotrebované zvyšky odovzdajte na spálenie do určenej spaľovne alebo ich uložte na skládkach priemyselných odpadov. Skladovanie: Uchovávajte pri teplote max.+5°C až +25°C v suchej vetrateľnej miestnosti. Hasiace prípravky: viď. bezpečnostné upozornenia Prvá pomoc: -pri nadýchaní: postihnutého prenieť na čerstvý vzduch -pri požití: vypiť asi pol litra vody, nevyvolávať zvracanie a urýchlene vyhladať lekársku pomoc -pri zasiahnutí očí: vymývať prúdom čistej vody a vyhladať lekárske ošetrenie -pri zasiahnutí pokožky a odevu: odstrániť zasiahnutý odev, pokožku umyť teplou vodou, mydlom a ošetriť reparačným krémom. Vo všetkých vážnejších prípadoch vyhľadať lekársku pomoc! GHS klasifikácia podla Nariadenia ES č. 1272/2008 Výstražné slovo: Nebezpečenstvo (Dgr) Zloženie: etanol min 90obj.%, denaturačné prísady-technický benzín, petrolej, bitrex ADR/RID: trieda 3, 33/1170, obalová skupina II „Len na odborné použitie“ Záručná doba je 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Objem: 1000mlVýstražné upozornenia: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí Bezpečnostné upozornenia: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P233 Uchovávajte obal tesne uzatvorený. P264 Noste ochranné okuliare. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah bezpečným spôsobom podľa miestne príslušných predpisov. Vyprázdnený obal odovzdajte na recykláciu plastov.

Lieh technický denaturovaný 5l Elastik

10.29  s DPH
Lieh technický denaturovaný je určený do liehových varičov, na svietenie a na horenie, ako laboratórne činidlo. Je to roztok alkoholu, denaturačných činidiel (v množstve podľa platných zákonov o všeobecnej denaturácii) a vody. Vlastnosti: Farba: bezfarebný Zápach: typický liehový pH: 5 - 9 Hustota: max. 832 kg/m3 Teplota vzplanutia: <21°C Teplota varu: 78°C VOC: 733 ± 37 g/l TOC: 458 ± 23 g C/l vzorkyAplikácia: Plní sa do zásobných nádobiek určených na tento účel. Bezpečnostné opatrenia: Zmes je klasifikovaná ako veľmi horľavý. Lieh technický je horľavina I. triedy nebezpečnosti. Pri úniku do voľného priestoru sa rýchlo odparuje (hlavne pri vyšších teplotách). Pary sú ťažšie ako vzduch a môžu sa šíriť ďaleko od miesta úniku. So vzduchom tvoria výbušnú zmes. Kvapalina sa zmiešava s vodou neobmedzene. Pri úniku väčšieho množstva do vody sa nad hladinou môžu vytvoriť explozívne zmesi pár etanolu so vzduchom.Prípravok dráždi spojivkové sliznice očí po jednorazovej aplikácii. Používajte ochranné pracovné prostriedky. Nebezpečenstvo pošmyknutia, rozliatu látku ihneď odstrániť. Zákaz pracovať s otvoreným ohňom a žeravými materiálmi. Používať neiskriace náradie, vypnúť elektrické zdroje, odstrániť ľahko zápalné látky a všetky potenciálne zdroje požiaru. Pri práci dodržiavať bezpečnostné opatrenia podľa platných predpisov pre horľaviny I. triedy.Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +5 - 25°C. Skladovacie priestory musia vyhovovať požiadavkám pre skladovanie horľavých kvapalín. Výrobok je balený do PE obalov s objemom 1 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom.

Lieh technický denaturovaný 5l Optimal

13.79  s DPH
Návod na použitie: Používa sa vo forme laboratórneho činidla – náplň liehových kahanov, ako čistiaci a odmasťovací produkt, ako produkt na horenie a svietenie.BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI: Pozor, nebezpečné výpary! Pri práci je potrebné intenzívne vetranie. Je zakázané jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Nesmie prísť do styku s potravinami, krmivami a zdrojmi pitnej vody! Likvidácia obalov a odpadov: Nespotrebované zvyšky odovzdajte na spálenie do určenej spaľovne alebo ich uložte na skládkach priemyselných odpadov. Skladovanie: Uchovávajte pri teplote max.+5°C až +25°C v suchej vetrateľnej miestnosti. Hasiace prípravky: viď. bezpečnostné upozornenia Prvá pomoc: -pri nadýchaní: postihnutého prenieť na čerstvý vzduch -pri požití: vypiť asi pol litra vody, nevyvolávať zvracanie a urýchlene vyhladať lekársku pomoc -pri zasiahnutí očí: vymývať prúdom čistej vody a vyhladať lekárske ošetrenie -pri zasiahnutí pokožky a odevu: odstrániť zasiahnutý odev, pokožku umyť teplou vodou, mydlom a ošetriť reparačným krémom. Vo všetkých vážnejších prípadoch vyhľadať lekársku pomoc! GHS klasifikácia podla Nariadenia ES č. 1272/2008 Výstražné slovo: Nebezpečenstvo (Dgr) Zloženie: etanol min 90obj.%, denaturačné prísady-technický benzín, petrolej, bitrex ADR/RID: trieda 3, 33/1170, obalová skupina II „Len na odborné použitie“ Záručná doba je 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Objem: 1000mlVýstražné upozornenia: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí Bezpečnostné upozornenia: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P233 Uchovávajte obal tesne uzatvorený. P264 Noste ochranné okuliare. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah bezpečným spôsobom podľa miestne príslušných predpisov. Vyprázdnený obal odovzdajte na recykláciu plastov.

Vzduchol 10l – prípravok proti zamŕzaniu vzduchových systémov automobilov

17.76  s DPH
Výrobok sa používa proti zamŕzaniu  systémov motorových vozidiel. Svojim zložením – zmes alkoholov a špeciálnych aditív zabezpečuje absorpciu vlhkosti obsiahnutú v s tlačenom vzduchu nachádzajúcu sa v zásobných nádržiach a príslušných potrubných vzduchových systémov automobilov. Použitím Vzducholu  špeciál preventívne pôsobiacim proti tvorbe „ľadových zátok“ v potrubiach vzduchového rozvodu. Nie je zanedbateľné tiež pôsobenie použitých aditív ako konzervant na gumové a plastové dielce.Vlastnosti: Farba: bezfarebný Zápach: typický liehový Hustota: max. 835 kg/m3 Teplota vzplanutia: 13°C  Mrazuvzdornosť riedenie 1:1: -30°C Aplikácia: Plní sa do zásobnej nádrže určenej na tento účel. Zásobnú nádrž na Vzduchol doporučujeme naplniť ešte pred začatím prvých mrazov. Ďalšie dopĺňanie Vzducholu špeciál je závislé na vlhkosti načerpaného vzduchu.Bezpečnostné opatrenia:  VZDUCHOL je veľmi horľavá kvapalina. Pary sú horľavé a pôsobia omamne. Pri správnej manipulácii nepredstavuje zvýšené riziko. Výrobok sa prepravuje v bežných krytých, čistých dopravných prostriedkoch chránených  pred poveternostnými vplyvmi.Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +20°C. Výrobok je balený do PE obalov s objemom 1 l, 5 l, 10, 25, 50 l,  prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom. 

Vzduchol prípravok proti zamŕzaniu vzduchových systémov automobilov 1l

6.39  s DPH
Výrobok sa používa proti zamŕzaniu  systémov motorových vozidiel. Svojim zložením – zmes alkoholov a špeciálnych aditív zabezpečuje absorpciu vlhkosti obsiahnutú v s tlačenom vzduchu nachádzajúcu sa v zásobných nádržiach a príslušných potrubných vzduchových systémov automobilov. Použitím Vzducholu  špeciál preventívne pôsobiacim proti tvorbe „ľadových zátok“ v potrubiach vzduchového rozvodu. Nie je zanedbateľné tiež pôsobenie použitých aditív ako konzervant na gumové a plastové dielce.Vlastnosti: Farba: bezfarebný Zápach: typický liehový Hustota: max. 835 kg/m3 Teplota vzplanutia: 13°C  Mrazuvzdornosť riedenie 1:1: -30°CAplikácia: Plní sa do zásobnej nádrže určenej na tento účel. Zásobnú nádrž na Vzduchol doporučujeme naplniť ešte pred začatím prvých mrazov. Ďalšie dopĺňanie Vzducholu špeciál je závislé na vlhkosti načerpaného vzduchu.Bezpečnostné opatrenia:  VZDUCHOL je veľmi horľavá kvapalina. Pary sú horľavé a pôsobia omamne. Pri správnej manipulácii nepredstavuje zvýšené riziko. Výrobok sa prepravuje v bežných krytých, čistých dopravných prostriedkoch chránených  pred poveternostnými vplyvmi.Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +20°C. Výrobok je balený do PE obalov s objemom 1 l, 5 l, 10, 25, 50 l,  prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom.