037 / 656 66 93
komizol@komizol.sk
Nákupný košík

Informácie poskytované pred uzatvorením zmluvy

Obchodné podmienky

Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.komizol.sk, sú pre obe zmluvné strany záväzné a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednávky.

Predávajúci: Komizol, s.r.o, K rieke 4, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO: 34136428
DIČ: SK 2020410579

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a pochopil v plnom rozsahu obchodné a reklamačné podmienky.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí, ktoré systém vyžaduje.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Dodacie podmienky


Predávajúci sa zaväzuje:

♦ dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene v zmysle objednávky (vid časť "Dodacie lehoty")

♦ dodať kupujúcemu tovar takým spôsobom, aby nedošlo počas prepravy k jeho poškodeniuPredávajúci nenesie zodpovednosť ak sa:

♦ dodanie tovaru oneskorí zavinením prepravnou spoločnosťou

♦ dodanie tovaru oneskorí nesprávne alebo neúplne uvedenou adresou prijímateľom

♦ zásielky poškodí pri preprave

♦ vis majorKupujúci sa zaväzuje:

♦ objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov

♦ zaplatiť za tovar v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky aj iným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže odmietnuť zaslať tovar ak kupujúci odmietne objednávku potvrdiť.

Dodacie lehoty
Objednávky vybavujeme po dohode so zákazníkom, ktorého kontaktujeme hned po doručení objednávky. Doručenie je realizované prepravnou spoločnosťou. Tovar, ktorý nie je na sklade Vám bude doručený v termíne podľa vzájomnej dohody (emailom, telefonicky).

Ceny tovaru
Ceny sú platné v čase objednania tovaru vrátane 20 % DPH a platia pre celé územie Slovenskej republiky.
K tovaru je vždy pripojená faktúra, ktorá je zároveň aj dodací a záručný list.

Platby a poštovné

Tovar posielame:

♦ na základe objednávky tovar kupujúci zaplatí pracovníkovi kuriérskej služby cenu, ktoru mu oznámime obratom emailom po

  obdržaní objednávky

♦ po uhradení platby podľa objednávky (vopred na účet, pri osobnom odbere v hotovosti).

Poštovné a balné:

♦ pri platbe na dobierku : ceny dopravy sú stanovené individuálne dohodou so zákazníkom.

♦ osobný odber (sortimentu, ktorý je uvedený "na sklade") - v Nitre na adrese: Komizol, s.r.o, K rieke 4, 949 05 Nitra - Dolné Krškany : bez poplatku


Zrušenie objednávky
V prípade, že má kupujúci záujem objednávku stornovať musí zvoliť takú formu, ktorá je pre predávajúceho zrejmá a pochopiteľná.

Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru sa riadi podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,. . V prípade špeciálnych objednávok a zákazkovej výroby je vrátenie bez udania dôvodu nemožné. O tom, že objednávka má špeciálny charakter alebo, že sa jedná o zákazkovú výrobu bude kupujúci upovedomený a poučený. Tovar sa vracia na adresu odosielateľa v pôvodnom balení, kompletný a nepoškodený.


Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,.:

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na tieto kontakty: Komizol, s.r.o, K rieke 4, 949 05 Nitra - Dolné Krškany tel./fax: 00421 37 6566 693, predaj@komizol.sk, komizol@komizol.sk Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete tu. Ako číslo zmluvy uveďte prosím číslo dodacieho listu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3. Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste osobne na našu adresu: Komizol, s.r.o, K rieke 4, 949 05 Nitra - Dolné Krškany, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

4. Reklamácie chybného tovaru

Prípadné reklamácie chybného tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpovednosti predávajúceho za vady predanej veci (§619-627), záručná doba je 24 mesiacov.

Reklamačný poriadok
Kupujúcemu odporúčame, pred prevzatím zásielky od pracovníka prepravnej spoločnosti, skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade, že obal je poškodený tovar nepreberajte.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti len ako zásielku (dobierky nepreberáme). Balík a reklamovaný tovar musia byť riadne zabalené a musia obsahovať: komplet reklamovaný tovar, faktúru, popis reklamácie, závady a kontaktné údaje kupujúceho.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. V prípade uznania reklamácie tieto vynaložené prostriedky predávajúci uhradí kupujúcemu. Ak je reklamácia opodstatnená riešenia reklamácie si vzájomne, predávajúci a kupujúci, dohodnú, pričom kupujúci akceptuje postupnosť:
1. Odstránenie závady 2. Ak sa závada nedá odstrániť tovar bude vymenený za nový alebo dohodou za tovar podobný 3. Ak nie je možné realizovať postupnosť podľa 1 a 2 potom predávajúci vráti peniaze kupujúcemu.
Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí maximálne do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Ochrana osobných údajov
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu komizol.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.
Informačný systém internetový obchod www.komizol.sk je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod reg. č. 201420389.