037 / 656 66 93
komizol@komizol.sk
Nákupný košík

Platba

1. Pri objednávkach Kupujúceho, ktoré realizuje cez e-shop je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Inak je rozhodná cena tovaru, uvedená v e-shope v momente doručenia objednávky Predávajúcemu. Cena tovaru je uvedená v eurách vrátane DPH. Cena a platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú účtované osobitne, pričom spolu s cenou tovaru tvoria celkovú konečnú cenu, ktorá tvorí kúpnu cenu v zmysle týchto VOP. Do kúpnej ceny nie sú zahrnuté ceny za bankové služby, ktoré si účtuje banka na základe osobitného zmluvného vzťahu s Kupujúcim.

2. Ak sa strany nedohodnú inak a e-shop taký spôsob platby v čase odoslania objednávky umožňuje, Kupujúci si pri vyhotovovaní objednávky zvolí jeden zo spôsobov platby uvedených v objednávkovom formulári e-shopu a uhradí dohodnutú cenu v lehote určenej v týchto VOP pre zvolený spôsob platby, ak nebolo osobitne dohodnuté inak. V e-shope môžu byť uvedené nasledovné spôsoby platby:

(a) v hotovosti, platbou v predajni Predávajúceho pri osobnom odbere tovaru (osobný odber je možný pri vsetkých sortimentoch, ktore sú uvedené "na sklade",

(b) na dobierku, t.j. v hotovosti pri doručení zásielkovou prepravnou službou,

(c) bankovým prevodom - platbou vopred na účet Predávajúceho:

PLATBA VOPRED NA ÚČET: Platbu je možné vykonať aj vopred, prevodom na účet.
Ak chcete využiť túto možnosť, stačí si objednať tovar a pri objednávke dať v časti "Spôsob platby" - Bankový prevod. Výslednú sumu v objednávke pošlite na náš účet v Slovenskej sporiteľni: SLSP 0234941997/0900 alebo v ČSOB: 4001985356/7500 a ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky, ktoré vám prišlo s potvrdením.

Po úhrade bude tovar hneď zaslaný na zadanú adresu ako doporučená zásielka alebo balík. Náš účet je vedený v Slovenskej sporiteľni a Československej obchodnej banke. (Prosím neplaťte dopredu, pokiaľ nedostanete od nás údaje k platbe.)

3. Ak v rámci e-shopu nie je v súvislosti s osobným odberom v predajni ďalšia špecifikácia, má sa za to, že je možná iba hotovostná platba ( podľa článku V. ods. 5.2.a týchto VOP ).

4. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.